top of page

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Club Goud

Arsenaalgas 8b

6511 PE Nijmegen

hallo@clubgoud.com

www.clubgoud.com

 

Club Goud verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via een aanmeldingsformulier op onze website en of via een vrijwilligersovereenkomst.

Persoonsgegevens:

Club Goud verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

  • Bankrekening en overige gegevens voor het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding

 

Doeleinden

Club Goud verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;

  • Een goede en efficiënte hulp- en dienstverlening;

  • Het verrichten van administratieve handelingen;

  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

  • Uitbetaling medewerkers en vrijwilligers

 

Grondslagen:

Wij verwerken persoonsgegevens, omdat Club Goud hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar zorg en dienstverlening;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden:

In het kader van haar dienstverlening kan Club Goud persoonsgegevens uitwisselen. Club Goud kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals onze accountant. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Club Goud aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Club Goud zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

Club Goud zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Club Goud zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen:

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Club Goud passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

 

Uw rechten:

U heeft het recht om Club Goud een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt Club Goud verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Club Goud

Arsenaalgas 8b

6511 PE Nijmegen

hallo@clubgoud.com

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Club Goud, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-04-2020.

Club Goud kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze website gezet.

bottom of page