top of page

Code Inclusie

Stichting in Samenwerking met - Club Goud

Club Goud is in de basis geen culturele instelling, maar we bewegen ons wel nadrukkelijk in het culturele veld en zijn goed op de hoogte van de verschillende codes en de manier waarop wij als stichting ons hiertoe verhouden. Hier gaan we graag in op de verschillende onderdelen van de code.

 

Governance Code Cultuur

Het bestuur van Stichting In Samenwerking Met, waar Club Goud onder valt, opereert volgens de Governance Code Cultuur en komt minimaal vier keer per jaar samen. Het is een onafhankelijk bestuur die de directeur aanstuurt. Komende jaren willen we een overgang maken naar een raad-van-toezicht-model zodat het bestuurlijk proces in de handen van Moniek van Daal komt te liggen en het toezichthoudend proces in handen komt van een apart orgaan. Onderdeel hiervan is het samenstellen van een RvT met mensen uit de zorg, mensen uit cultuur en onze doelgroepen. Met zulke leden krijgen wij een RvT die kan fungeren als kritisch klankbord.

 

Fair Practice Code

Stichting In Samenwerking Met onderschrijft de principes van de Fair Practice Code. De vijf kernwaarden solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie worden onderschreven door het bestuur en er wordt in de dagelijkse leiding actief invulling aan gegeven. De betrokkenen bij Club Goud, zowel de mensen die in dienst zijn als degenen die als zzp'er voor Club Goud werken, worden actief betrokken bij de bedrijfsvoering. De stichting ontwikkelt zich op dit moment van start-up naar scale-up en hierbij hoort ook weer een volgende professionaliseringsslag. In het verlengde hiervan willen we ook een volgende stap maken in de eerlijke beloning van de betrokkenen. Bestuur en directie zijn hier transparant over en betrekken alle medewerkers en zzp’ers in de dialoog hierover.

 

Code Diversiteit & Inclusie

Stichting In Samenwerking Met is bekend met de Code Diversiteit & Inclusie en onderschrijft het belang van inclusieve organisaties. We zijn ons bewust van waar wij staan: het is onze missie om ouderen meer bij de samenleving te betrekken en wij ontwikkelen projecten die daaraan bijdragen. De komende jaren dagen wij culturele instellingen uit om meer inclusief te worden door ruimte te maken voor de doelgroep ouderen. Ouderen komen echter in alle soorten en maten en we zijn ons er dan ook van bewust dat zich binnen deze doelgroep weer tal van subdoelgroepen bevinden. De komende jaren hebben we in thema’s dan ook aandacht voor ouderen met een specifieke afkomst, oriëntatie en genderidentiteit. 


Voor wat betreft het personeel van Club Goud zien wij het belang van een divers team en zijn wij ons ervan bewust dat ons team diverser kan. Dit is een aandachtspunt voor de komende jaren en inclusief werven staat dan ook hoog op de agenda bij de uitbreiding van ons team. Ook in het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners hanteren we een breed perspectief.

bottom of page